Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözüljük az www.emdrintezet.hu weboldalán (továbbiakban “Weboldal”).

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban együttesen “Jogi és adatvédelmi nyilatkozat”). A Weboldal használatával elfogadod az alábbi Jogi és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

  1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Help & Care Kft. Székhely: 1025 Budapest Felső Zöldmáli út 60-62.

Adószám: 13115647-2-41

Telefon: +36 30 990 5426

E-mail: gorozdie@me.com

  1. A Weboldal használatának feltételei

A Weboldalon elhelyezett minden információ, anyag, az anyagok szöveges és grafikai, illetve egyéb tartalma és minden ezekkel összefüggő egyéb szellemei tulajdon szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen szellemi termékek kizárólagos jogosultja a Help & Care Kft. A Weboldal és annak egyetlen eleme sem részben, sem egészben nem reprodukálható sem embedding, sem framing formában, sem egyéb módon.

A Weboldal teljes egészének, vagy bármely részének, illetve egyes akár szöveges, akár grafikai elemeinek más szellemi alkotásba, kiadványba, honlapba történő beépítése, vagy más rendszerben tárolása, illetve nyilvános bemutatása, vagy terjesztése szigorúan tilos.

Ezen tilalmak bármelyikének megszegése polgári és büntető eljárást vonhat maga után. A tilalmak alól felmentést csak a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása ad. A Weboldalon elhelyezett információk tájékoztató jellegűek, ajánlattételnek nem minősülnek. Szolgáltató fenntartja a weboldal bármikor, bármilyen módon történő változtatásának jogát.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség:

Semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely az alábbiakban felsoroltak miatt vagy azokkal összefüggésben következik be:

  • a weboldal harmadik személy jogosulatlan hozzáférése miatt történő módosítása
  • a weboldalon szereplő információk esetleges hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása
  • a weboldal használatra alkalmatlan állapota
  • a weboldal esetleges üzemzavara
  • harmadik személy tulajdonában álló honlapokra történő utalások esetében ezen honlapok tartalmáért, az azokon közzétett információkért, illetve ezen honlapok hibáiért.
  1. Adatkezelés, adatvédelem

Szolgáltató akár a regisztráció során, akár egyéb módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére. Ez esetben is oly módon, hogy arról az érintettet haladéktalanul tájékoztatja.

Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató, mint adatkezelő által történő kezeléséhez. Az adatkezelés során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, a 2013. évi XCI. törvénnyel módosított 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el.

Adatkezeléssel kapcsolatos információk:

Adatkezelés jogalapja: Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítése az Ügyfél személyes hozzájárulása alapján.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, személynév, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, (cégeknél: cégnév, székhely, adószám) számlázási név, számlázási cím, érdeklődés tárgya.

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése (web-oldal teljes körű használata, kapcsolatfelvétel, tréningek szervezése),

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez történő hozzáárulás megadásától (ez a regisztrációval történik) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Ügyfél a hozzájárulását a Szolgáltató címére küldött e-maillel bármikor visszavonhatja.

Adatkezelő, Adatfeldolgozó: Help & Care Kft. 1025 Budapest felső Zöldmáli út 60-62.

Adatokat megismerhetik: Szolgáltató és adatfeldolgozó alkalmazottai, akiket e tekintetben titoktartási kötelezettség terhel.

Ügyfél jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban:

A Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet a szolgáltató által kezelt személyes adatairól, illetve kérheti a korábban megadott adatok helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben a Szolgáltató ez ügyben hozott döntésével nem ért egyet jogorvoslatért Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 1 391 1400, telefax: +36 1 391 1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Megjegyzés: az adatkezelés során technikai információk is rögzítésre kerülhetnek, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, stb. Ezek személyes azonosításra nem használhatóak, csupán anonim statisztikai célokat szolgálnak.

Help & Care Kft.